Friday, 19/10/2018 - 00:36|
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

Lịch công tác tuần

Từ ngày 15/10/2018 đến ngày 21/10/2018

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú