Tuesday, 16/07/2019 - 23:07|
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

Lịch công tác tuần

Từ ngày 15/07/2019 đến ngày 21/07/2019

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú