Sunday, 18/04/2021 - 22:00|
“Chống dịch như chống giặc”
 • Lê Thanh Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Quản lý giáo dục
  • Điện thoại:
   0905037225
  • Email:
   truongphongvinhlinh@quangtri.edu.vn
 • Võ Thị Kiều GIang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0943841357
  • Email:
   kieugiang80@gmail.com
 • Nguyễn Long Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ QLGD
  • Điện thoại:
   0913199157
  • Email:
   tuanpgdvl@gmail.com
 • Lê Việt Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng Phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ QLGD
  • Điện thoại:
   0915065179
  • Email:
   viethapgdvl@gmail.com
 • Nguyễn Văn Hữu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng Phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ QLGD
  • Điện thoại:
   0905636558
  • Email:
   huu69pgdvl@gmail.com
 • Tạ Quốc Khánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0912044457
  • Email:
   qkhanhqt@gmail.com
 • Trương Đình Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0948610769
  • Email:
   truonghaanh69@gmail.com
 • Nguyễn Tư Duy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0915322810
  • Email:
   tuduytl@gmail.com
 • Trần Đức Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Toán học (Chuyên ngành Đại số và Lý thuyết số)
  • Điện thoại:
   0914520522
  • Email:
   ducminhvl@gmail.com
 • Nguyễn Thị Liến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0917421686
  • Email:
   lienpgdvl@gmail.com