Sunday, 18/04/2021 - 22:11|
“Chống dịch như chống giặc”
 • Lê Thanh Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Quản lý giáo dục
  • Điện thoại:
   0905037225
  • Email:
   truongphongvinhlinh@quangtri.edu.vn
 • Lê Việt Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng Phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ QLGD
  • Điện thoại:
   0915065179
  • Email:
   viethapgdvl@gmail.com
 • Nguyễn Văn Hữu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng Phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ QLGD
  • Điện thoại:
   0905636558
  • Email:
   huu69pgdvl@gmail.com